Opleiding Zelfkonfrontatiemethode en Waarderingstheorie

Workshops

Workshops voor ZKM-consultants® en ZKM-coaches (of i.o.)

 

Workshop 'De ZelfVeranderMethode©' door Judith Smeets

Bewustzijn van de eigen innerlijke meerstemmigheid bevordert inzicht in en regie over het eigen functioneren.

Een effectieve en snelle manier om de innerlijke meerstemmigheid helder te maken is de Zelf VeranderMethode. Op basis van het Zelfonderzoek benoemt je cliënt, met jouw ondersteuning, de belangrijkste stemmen, geeft ze kleur en vorm, en onderzoekt de dynamiek tussen de stemmen.  In een sessie van 1,5 uur ervaart je cliënt dat hij/zij zelf de regisseur kan worden van de eigen ontwikkeling, en hoe dit thuis steeds onderzocht en verder ontwikkeld kan worden. Deze aanpak geeft het veranderingsproces  een enorme impuls en draagt er toe bij dat je cliënt regie neemt over het eigen validatieproces. 

In deze workshop  gaan we, na een theoretische inleiding, praktisch aan de slag met de ZelfVeranderMethode.  Na deze dag ben je in staat om deze methode met je eigen cliënten in de validatiefase in te zetten.

Voor meer informatie: Judith.Smeets@zkmopleiding.nl

 

Duur: 1 dag van 10 tot 16.30 uur

Datum: voorjaar 2018 (datum in overleg met deelnemers)

Kosten: €150,- incl. koffie/thee en lunch 

Accreditatie wordt  t.z.t. aangevraagd bij het NIP A&O|A&G

Aanmelden bij info@zkmopleiding.nl

 

Workshop 'Formuleren van waardegebieden' door Mieke Wijdeveld

Doel workshop:

Inzicht in het belang van goede waardegebieden als fundament voor een zelfonderzoek.

Vaardigheden om daar, als helper, aan bij te dragen.

Houding van ‘niet weten’ waardoor de persoon in de bovenpositie, in dialoog raakt met zichzelf.

 

Korte inhoud:

Waardegebieden vormen het fundament onder een zelfonderzoek. In de praktijk blijkt dit een onderdeel van de ZKM methodiek waarvan het belang nogal eens onderschat wordt.

Deze workshop biedt de gelegenheid expliciet stil te staan bij de vaardigheid om goede waardegebieden te ontlokken en te formuleren. Er wordt geoefend met behulp van verschillende werkvormen en bestaand casusmateriaal.
Aspecten die, onder andere, aan bod komen zijn:

 • Hoe onderzoeksvragen op te nemen?
 • Hoe om te gaan met wensen en waardegebieden naar aanleiding van de ontlokker “toekomst”?
 • Hoe hulpmateriaal te ontwikkelen waardoor de cliënt van begin af aan mededeskundige kan zijn bij dit formuleren van kwalitatief goede waardegebieden?

Duur: 1 dagdeel
Datum: maart 2018 (datum in overleg met deelnemers)

Kosten: 90,-

Opgeven bij: Mieke.Wijdeveld@zkmopleiding.nl of 06 41425873

 

 

Workshop 'ZKM als vitaliteitsmeter en -motor' door Greetje Schout

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn belangrijke actuele thema's binnen het HRM-werkveld. Zowel voor individuele medewerkers als organisaties zijn energie, motivatie, zelfsturing en talentontwikkeling van belang om wendbaar te zijn en te blijven. De ZKM kan darbij op allerlei niveaus behulpzaam zijn.

 

Doelstellingen:

 • Inzicht opdoen in enkele actuele psychologische theorieën (JD-R model, ZelfdeterminatieTheorie, ACT enz.) over 'vitaliteit' in relatie tot werk
 • De ZKM kunnen plaatsen in de context van deze theorieën
 • Inzicht krijgen in je eigen vitaliteit aan de hand van enkele ontlokkers
 • Bespreken van toepassingen bij vitaliteitsvragen van medewerkers en organisaties (o.a. aan de hand van casusmateriaal)

Korte inhoud:

Naast een theoretische uitdieping van het begrip 'vitaliteit' en de relatie daarvan met de ZKM, gaan we in de workshop aan de slag met onze eigen vitaliteit. Wat bevordert onze vitaliteit? En wat staat onze vitaliteit in de weg? Welke keuzes en acties kunnen we daar zelf aan verbinden?

Daarnaast bespreken we enkele toepassingen in de praktijk om de vitaliteit van medewerkers, teams en organisaties te bevordeen. Hoe kun jij als ZKM-professional m.b.v. de methodiek de vitaliteit va je cliënten bevorderen? Wat is daar voor nodig?

Vanzelfsprekend is er ruimte voor de inbreng van eigen casusmateriaal.

 

Duur: 1 dag van 10 tot 16.30 uur

Datum: april 2018 (datum in overleg met deelnemers)

Kosten: €150,- incl. koffie/thee en lunch

Locatie: regio Amersfoort/Utrecht

 

Aanmelden bij Mieke.Wijdeveld@zkmopleiding.nl of 06-41425873

Accreditatie is toegekend door het NIP A&O|A&G (6 punten)

 

 

Workshop 'Quickscan ZKM team' door Mieke Wijdeveld

Ik wil jullie graag bekend maken met een instrument dat ik Quick Scan ZKM heb genoemd. Ik gebruik het in teams. Bij deze Quick Scan maak ik gebruik van het latente niveau hierdoor krijg je zoveel informatie die je mist als er alleen gepraat wordt over.......


Het functioneren van een team wordt gedragen door de teamleden afzonderlijk. Als een teamlid niet lekker in zijn vel zit heeft dit invloed op het team. Als dit voor meerdere teamleden geldt wordt die invloed alleen maar groter. Ieder teamlid heeft, met de Quick Scan, de gelegenheid om helder te krijgen waar het, volgens hem, aan schort. De vertrouwelijkheid van dit onderzoek is erg belangrijk, anders loop je de kans dat mensen zich niet eerlijk uitspreken. Het resultaat van de Quick Scan is een actieplan. In dit plan wordt aangegeven waar het team aan gaat werken en wat ieder teamlid gaat doen om die verandering te kunnen verwezenlijken.
Naast het teamplaatje kan ieder teamlid helder krijgen hoe hij er persoonlijk bij zit. Ieder teamlid kan daarvoor het gemiddelde teamwelbevinden naast het eigen individuele welbevinden leggen. Waar liggen de verschillen? Hoe komen ze tot uiting? Wat heeft iemand nodig om te kunnen veranderen in de richting van zijn  Ideaal Ervaren?  Dit is in de 1e plaats een bewustwording voor het teamlid zelf. Wat hij/zij daarvan wil delen met het team is een persoonlijke keuze. Een goede manier om hiermee om te gaan is het benoemen van een individueel actiepunt en dit met het team te delen, zonder in te gaan op de eigen scores op de diverse gevoelens.

Met een Quick Scan ZKM team wordt in korte tijd duidelijk:

 • Hoe het team als geheel zich voelt en functioneert
 • Hoe ieder teamlid afzonderlijk zich voelt en functioneert
 • Hoe het eigen ervaren van  ieder teamlid zich verhoudt tot het algemene team ervaren

Dat geeft direct aanknopingspunten voor verandering, omdat:

 • Ieder teamlid zich uitspreekt  over het gewenste functioneren van het team.
 • Het daardoor duidelijk wordt waar het team als geheel aan wil werken, vanuit ieders commitment.

Duur workshop : 1 dagdeel

Datum: 23 maart 2018 van 13.30 tot 16.30 uur

Locatie: Nijmegen

Kosten: 90,-

Opgeven bij: Mieke.Wijdeveld@zkmopleiding.nl of 06 41425873

 

Workshop 'Spelen met alfa's' door Annerieke Oosterwegel

Bent u als zkm-consultant ook geneigd de cijfermatige kant van de ZKM een beetje te laten zitten? Betrapt u zichzelf er wel eens op dat u vol onbegrip naar zo’n uitdraai zit te staren? Wordt u ook een beetje onzeker, als de alfa’s, gemiddelden, of correlaties niet voldoen aan de standaarden die u hebt geleerd?

 

Dat is jammer, want juist ook deze cijfertjes kunnen u heel snel, heel helder, heel veel vertellen over de latente (onbewuste, impliciete) denkpatronen van uw klant. Alfa’s, gemiddelden en correlaties vertellen u misschien niet direct wat iemand denkt en voelt, maar wel hoe iemand dat doet. In deze workshop gaan we op een speelse manier oefenen met interpreteren. We doen dat in eerste instantie aan de hand van extreme, gefingeerde resultaten, maar natuurlijk is er ook ruimte voor eigen casusmateriaal.

 

Doel workshop:

Ophalen van de betekenis van de verschillende cijfers.

Vertrouwd raken met de psychologische interpretatie van de statische resultaten.

 

Korte inhoud:

 • Het wat en hoe van denken en voelen, en wat voor soort dingen zij met elkaar doen.
 • Welk soort informatie lees ik af uit welke uitdraai?
 • Wat lees ik ook alweer in de cirkel?
 • Wat zie ik in de somscore correlaties?
 • Wat kan ik met de affecthiërarchie?
 • Wat is er zo interessant aan de correlaties tussen de gevoelens, en hoe zie ik dat?

Duur: 1 dagdeel

Datum: 20 april 2018 van 11.00 tot ca. 15.00 uur

Locatie: De Uithof, Utrecht

Kosten: 90,-

Opgeven bij: Mieke.Wijdeveld@zkmopleiding.nl;   06 41425873


 


Webdesign Groningen | van Heemstra WebdesignWebdesign
webdesign groningen webdesign website laten ontwerpen website laten maken