Opleiding Zelfkonfrontatiemethode en Waarderingstheorie

De ZKM in uitvoering

Uitgangspunt en rode draad van het onderzoek is de vraag die cliënt (in ZKM persoon genoemd) en ZKM-consultant® tevoren bespreken. In een zelfonderzoek vertelt de persoon het verhaal van zijn/haar leven en schrijft, zo concreet mogelijk, de kern op van hetgeen daarin belangrijk is. Deze kernzinnen zorgen voor ordening en structuur in het verhaal.
De regie over wat verteld wordt ligt bij de persoon. Alle zaken die op een of andere manier een belangrijke rol speelden, nu nog spelen, of voor de toekomst verwacht worden, passeren de revue. Het gaat over hoe de persoon opgevoed is, bezig is (geweest) met opleiding of werk, interacties aangaat in vriendschappen en relaties, een plaats geeft aan verwarrende ervaringen, conflicten, dromen of angsten.

De helper luistert, herhaalt, sluit vragend aan, stelt concretiserende vragen, stimuleert de kern te benoemen. Hij/zij biedt nabijheid om de persoon te laten groeien in zekerheid en zelfvertrouwen.

Na deze inventariserende fase  wordt het accent verlegd naar de belevingskant van het verhaal. Deze wordt in beeld gebracht door per zin aan de hand van een lijst gevoelens aan te geven of, en zo ja hoe vaak/sterk het gevoel voorkomt bij de tekst van de zin.

In een derde fase van het onderzoek volgt de verdieping. Aan de hand van een uitgebreide rapportage wordt inzichtelijk wat de onderliggende motieven zijn die richting geven aan het gedrag van de persoon.  
De persoon krijgt nu voeling met het onderliggende verhaal. De rode draad wordt ontdekt in datgene wat stimuleert en in datgene dat remt en belemmert.

Vervolgens zetten helper en persoon de inzichten om in actieplannen met betrekking tot zelfobservatie, en oefenen met nieuw gedrag. De persoon benoemt daarin wat hij/zij wil bereiken.

De duur van een zelfonderzoek, inclusief de verdieping op basis van de rapportage is ongeveer tien uur, in een tijdsbestek van twee tot drie weken. Hierna volgt een traject waarin de persoon actief aan de gang gaat met de verkregen inzichten.
Na enige maanden kan, desgewenst, een tweede zelfonderzoek plaatsvinden om te evalueren welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en wat (nog) te doen staat.

 

 

 

 
Webdesign Groningen | van Heemstra WebdesignWebdesign
webdesign groningen webdesign website laten ontwerpen website laten maken